Arkivets vedtægter

Vedtægter for Dalum-Hjallese Lokalarkiv

§ 1 Lokalarkivets navn:

 • Dalum-Hjallese Lokalarkiv er en selvejende institution, tilknyttet Dalum-Hjallese Lokalhistoriske
  Forening.
  Lokalarkivets hjemsted og arbejdsområde er Dalum og Hjallese sogne i Odense Kommune.

§ 2 Lokalarkivets formål:

  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier dvs. skriftligt materiale, billeder, lyd- og
   filmoptagelser og andre data uanset medium med tilknytning til Dalum og Hjallese sogne,
   sognenes beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid
  • at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler
   for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke
   interessen for Dalum-Hjalleses historie.
  • at det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven garanteres som
   sådant.

§ 3 Lokalarkivets leders ansvar:

 • Arkivlederen er Lokalarkivets daglige leder og ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og
  deres benyttelse i henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere, herunder at lokalarkivet har
  faste åbningstider.
  Arkivlederen ansættes og afskediges af bestyrelsen for Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening.
  Arkivlederen kan nedsætte arbejdsgrupper.

§4 Regnskab

 • Lokalarkivets indtægter og udgifter indgår som en selvstændig del af lokalhistorisk forenings
  regnskab, hvor alle arkivets indtægter og udgifter bogføres under posten “Arkivdrift”.

§5 Lokalarkivets opløsning:

 • I tilfælde af Lokalarkivets ophør skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med
  Stadsarkivet i Odense.
  Eventuel formue overføres til Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening, subsidiært til andet
  lokalhistorisk arbejde.

§6 Vedtægtsændringer:

 • Disse vedtægter kan ændres på Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings generalforsamling efter
  samme regler, som er gældende for dennes vedtægtsændringer.

De oprindelige vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. april 2007.
Vedtægtsændringer er vedtaget på:
generalforsamlingen den 27. februar 2024.