Vedtægter

Sidebemærkning

§ 1:    Navn

Foreningens navn er Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening
§ 2:    Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen 
for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Dalum-Hjallese.
Foreningen virker som støttekreds for Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.
Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejdet mellem interesserede
 enkeltpersoner, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle
 aktiviteter for øje.
§ 3:   Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreningen, institutioner
 og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab.
§ 4:   Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær general
forsamling afholdes i januar kvartal.
Der indkaldes til generalforsamlinger med to ugers varsel ved annoncering 
i de lokale blade eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.
§ 5:   Dagsorden for ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde
følgende punkter:
1.       Valg af dirigent
2.       Beretning
2.1     Foreningen
2.2     Arkivet
3.       Regnskab
3.1     Foreningen
3.2     Arkivet
3.3     Budgetter og kontingentfastsættelse
4.       Indkomne forslag
5.       Valg
5.1     Valg af bestyrelsesmedlemmer – valgperiode 2 år
– 2 i lige år
– 3 i ulige år
5.2     Valg af 2 suppleanter               – valgperiode 1 år
5.3     Valg af 2 revisorer                    – valgperiode 1 år
5.4     Valg af 1 revisorsuppleant        – valgperiode 1 år
6.       Eventuelt
Forslag til pkt. 4 skal være bestyrelsen ved formanden i hænde senest 
en uge før generalforsamlingen.
§ 6:    Ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes, når bestyrelsens flertal 
ønsker det eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring
 herom med angivelse af motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter
 at begæring herom er fremsat til formanden.
§ 7:     Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved  simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 8:   Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Der føres en beslutningsprotokol over
 møderne og generalforsamlingerne.
Bestyrelsen udpeger og afsætter arkivets leder. Arkivlederen deltager
i bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 9:         Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens medlemmer 
betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
 Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 10: Tegningsregler
Formanden og et bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær tre 
bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.
§ 11: Ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kan ske med
 simpelt stemmeflertal ved to hinanden følgende generalforsamlinger,
 der afholdes med mindst to ugers mellemrum.
Ovenstående vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag,
d. 23. april 2007