Dagsorden for ordinær generalforsamling i Dalum-HjalleseLokalhistoriske Forening

tirsdag den 27. februar 2024 kl.19

Velkomst ved Foreningens formand – sang (v. klaveret Connie Koch Rasmussen)

1 Valg af dirigent

2 Beretning 

2.1 Foreningen 
2.2 Lokalarkivet

3 Regnskab 

3.1 Foreningen 
3.2 Lokalarkivet 
3.3 Budget og kontingentfastsættelse 

4 Indkomne forslag

Bestyrelsens foreslår justeringer af Arkivets vedtægter §4 og af Foreningens vedtægter §5, §8 og §10 – se bilag.

5 Valg 

5.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer – valgperiode 2 år 

    • 2 medlemmer i lige år – på valg er Marianne Rasmussen og Torben Jakobsen
    • 3 medlemmer i ulige år

5.2 Valg af 2 suppleanter – valgperiode 1 år 
5.3 Valg af 2 revisorer – valgperiode 1 år – på valg er Gurli Hemmingsen og Carsten Schmidt 
5.4 Valg af 1 revisorsuppleant – valgperiode 1 år – på valg er Susanne Rahbek Jensen 

6 Eventuelt 

NB: Forslag til pkt. 4 skal være bestyrelsen ved formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen fortæller museumsinspektør, arkæolog, Mogens Bo Henriksen, Museum Odense, om Den druknede bro og en forsvundet bebyggelse ved Dalum

I 2022 blev en spærring ved Dalum Bro fjernet, og det førte til et fald i vandspejlet i Odense Å. 1 km opstrøms dukkede et fortidsminde op, som havde været skjult af åvandet i ca. 800 år. Det var en stenkonstruktion, som har udgjort fundamentet til en bro. Men hvor førte den til og fra? Broen blev den brik, der pludseligt forklarede tilstedeværelsen af en bebyggelse fra ca. 1200, som blev undersøgt ved etableringen af motorvejen for 40 år siden. Der var ingen tvivl om, at de to fænomener hørte sammen – og der er også stor sandsynlighed for, at begge dele skal ses i sammenhæng med Dalum Kloster. Hvorfor anlagde man en bebyggelse her – og nedlagde den et par generationer senere – og hvorfor blev broen oversvømmet.

Herefter uddeles Årsskrift 2023 og Billedbogen om Dalum-Hjallese

Med venlig hilsen Lars Hagensen, fmd.